بایگانی برچسب | محسن حججی

غزل: بی بی ام را بدهی شام تو ارزانی تو

ما و ترس از تو و این پوچ کُری خوانی تو خندا دارست و شود مضحکه ثانی تو کارگردان نمایش چو نفهمیدی کیست غرّگی چیست بر این صحنه نگردانی تو من دفاع از حرم بی بی خود کردم و بس کی دفاعی بکنیم از تو و نادانی تو حرف آخر بشنو، پشت سرم حرف نزن […]

تقدیم به شهید حججی: فقط یک حرف

تقدیم به محسن حججی فقط یک حرف تقدیم به شهید محسن حججی مهرداد نصرتی مهرشاعر ——————————————- با چشمهایش یک نگاه انداخت بر دوربین، نه بلکه بر انسان بر تو مخاطب! بر من شاعر بر من، بله بر تو، به هر انسان *** چیزی میان چشم هایش بود یک حرف ناگفته فقط یک حرف حرفی که […]