بایگانی برچسب | علی امیرالمومنین

مسافر پگاه

در آن شبی که خوبتر است از هزار ماه خورشید قصد کرد به دیدار روی ماه صد طاق نصرت است سر راهش از شهاب با خیلی از ستاره چراغانی است راه اینک مسافری سوی مقصد روانه بود جا میگذاشت غربت خود را در ایستگاه هرچه فرشته منتظرش مانده اند و نیست وقتی که باز قصه […]