بایگانی برچسب | ایران

داعش بازی

به خانه نفوذ ترک و تازی ممنوع داعش سازی و فرقه سازی ممنوع آن دست درازی به خودت سیلی زد همسایه شدی ترقه بازی ممنوع (شعر: مهرداد نصرتی، مهرشاعر)