داعش بازی

به خانه نفوذ ترک و تازی ممنوع

داعش سازی و فرقه سازی ممنوع

آن دست درازی به خودت سیلی زد

همسایه شدی ترقه بازی ممنوع

(شعر: مهرداد نصرتی، مهرشاعر)