بایگانی | ژوئن 2017

شما در حال مرور بایگانی‌های وب‌گاه براساس تاریخ هستید.

داعش بازی

به خانه نفوذ ترک و تازی ممنوع داعش سازی و فرقه سازی ممنوع آن دست درازی به خودت سیلی زد همسایه شدی ترقه بازی ممنوع (شعر: مهرداد نصرتی، مهرشاعر)

مسافر پگاه

در آن شبی که خوبتر است از هزار ماه خورشید قصد کرد به دیدار روی ماه صد طاق نصرت است سر راهش از شهاب با خیلی از ستاره چراغانی است راه اینک مسافری سوی مقصد روانه بود جا میگذاشت غربت خود را در ایستگاه هرچه فرشته منتظرش مانده اند و نیست وقتی که باز قصه […]

آتش به اختیار

ای آنکه بطن حرف شما را به خرج نیست نفست هر آنچه خواست در آن حکم درج نیست با آن سخن به واقع به تو نظم یاد داد آتش به اختیار کد هرج و مرج نیست (مهرداد نصرتی مهرشاعر)